O Lord! Always make your grace a guide for me. Don´t show me the road which doesn’t go to you! . . . Ya Rab! Lütfunu rehber kıl daima bana ve sakın sana ulaşmayan yolu bana gösterme! . . . Fuzuli